Tai Chi Chuan ry

Olemme helsinkiläinen taijiseura ja opetamme klassista Yang-tyyliä. Harjoittelussa keskitymme kehon ja mielen rentouttamiseen sekä hyvän ja luonnollisen asennon oppimiseen. Opetuksemme alkaa Yang-tyylin hitaalla liikesarjalla.

Opetusohjelmaan kuuluu myös nopeita liikesarjoja, pariharjoituksia, aseita sekä liikkeiden sovelluksia. Taijiquan on pehmeää liikuntaa joka sopii kaikille ikään ja kuntoon katsomatta. Kiinalaisittain kiteytettynä taijiquania tehdessäsi olet "Levossa kuin vuori, liikkeessä kuin virta."

Maksut

Uudet jäsenet, kurssijäsenet

Seuran kursseille osallistuminen edellyttää seuran jäsenyyttä. Peruskursseille osallistuvat hyväksytään vuoden ensimmäisen kurssin yhteydessä kurssijäseniksi, ja heidän jäsenmaksunsa 10,00 euroa sisältyy kurssimaksuun. Oma opettaja välittää jäsenanomuksen seuran jäsensihteerille. Peruskurssilaisilta ei peritä muita maksuja kuin jäsenmaksu.

Kurssijäsenyys on kevytversio jäsenyydestä niille, jotka eivät halua osallistua seuran tukemiseen tai toimintaan muuten kuin käymällä peruskursseilla. Jatkokurssilaisilta edellytetään täysjäsenyyttä. Kuka tahansa voi hakea seuran täysjäseneksi milloin tahansa täyttämällä jäsenanomuksen.

Vanhat jäsenet, täysjäsenet

Vuoden 2024 vuosimaksu täysjäsenille on 132,00 euroa, johon sisältyy jäsenmaksu 49,00 sekä harjoittelumaksu 83,00.

Maksa maksu seuran tilille omalla viitenumerollasi, jonka voit tilata sähköpostiisi tai pyytää jäsensihteeriltä (jassiht at taichichuan piste fi).

Jäsenmaksu on kaikille pakollinen. Harjoittelumaksu koskee vain niitä jotka käyvät seuran harjoituksissa, ja sen voi maksaa myös kahdessa erässä, keväällä ja syksyllä. Mikäli olet epävarma maksuistasi, voit tilata viimeiset maksutietosi sähköpostiisi.

Kurssien lisäksi käydään myös harjoituksissa

Kurssijäsenet (eli peruskurssilaiset) ovat lämpimästi tervetulleita tutustumaan seuran harjoituksiin. Jos kurssijäsen haluaa käydä harjoituksissa säännöllisesti jo peruskurssin aikana, hänen tulee liittyä täysjäseneksi maksamalla jäsenmaksujen erotus. Lähetä täysjäsenen jäsenanomus suoraan seuran jäsensihteerille (jassiht at taichichuan piste fi).

Uusi täysjäsen voi harjoitella ilmaiseksi nykyisen kauden ja yhden kokonaisen kauden, eli kevätkaudella (tammi-kesä) liittyvät vuoden loppuun asti, ja syyskaudella (heinä-joulu) liittyvät seuraavan kesäkuun loppun asti. Sen jälkeen maksetaan harjoittelumaksu.

Seuran pankkitili

Nordea FI60 2404 1800 0054 86

  • jäsen- ja harjoittelumaksut (käytä viitenumeroasi)
  • mestarien kurssien maksut (käytä viitenumeroasi)
  • perus- ja jatkokurssit eri tileille (kysy opettajaltasi)
  • ostokset yms. (ei viitenumeroa, viestiin selitys mistä kyse)

Henkilökohtaisen viitenumeron samoin kuin tietoa kaikista maksuihin ja jäsenyyteen liittyvistä asioista saat jäsensihteeriltä (jassiht at taichichuan piste fi).

Osoitteenmuutokset

Ilmoita osoitteenmuutokset jäsensihteerille (jassiht at taichichuan piste fi).

Säännöt

9.3.2015

I Tarkoitus ja toimintamuodot

1 §

Tai Chi Chuan ry on seura, jonka tarkoituksena on vaalia ja tehdä tunnetuksi Tung-suvun taijiperinnettä, edistää lajin harrastusta ja siinä kehittymistä, ylläpitää ja kohottaa harrastajien fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä kasvattaa heidän yhteenkuuluvaisuuden tunnettaan. Seuran kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko maa.

2 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura voi järjestää harjoituksia, näytöksiä, kursseja, leirejä, opinto- ja keskustelutilaisuuksia, tutustumiskäyntejä, juhlia ja muita vastaavia tapahtumia, hankkia tarvittavia varusteita ja välineitä, alan kirjallisuutta ja muuta oppimateriaalia, kouluttaa ohjaajia, harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä pitää yhteyttä muihin lajin harrastajiin kotimaassa ja ulkomailla.

II Jäsenet ja kurssit

3 §

Seuran täysjäseneksi voidaan hyväksyä taijiquanista kiinnostunut henkilö, yhteisö tai säätiö, kurssijäseneksi seuran kurssille osallistuva. Nämä jäsenryhmät muodostavat yhdessä seuran varsinaiset jäsenet.

4 §

Jäsenyys alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenhakemuksen ja jäsenmaksu on maksettu.

5 §

Seuran kurssille osallistuvan tulee liittyä seuran jäseneksi. Jatkokursseille voi osallistua vain täysjäsen. Hallitus voi painavasta syystä lieventää tai poistaa rajoituksia yksittäisen kurssin osalta.

III Maksut

6 §

Jäseniltä voidaan periä jäsenmaksu kerran ja kausimaksu enintään kolmesti vuodessa. Yhteisöiltä ja säätiöiltä ei peritä kausimaksuja. Maksuista päätetään seuran kokouksessa.

7 §

Kurssijäsenen maksut voivat olla pienempiä kuin täysjäsenillä. Kurssijäsenen jäsenmaksu voidaan periä osana kurssin hintaa opettajalle, joka tilittää sen seuralle. Yhteisöltä ja säätiöltä voidaan lisäksi periä korkeammat maksut kuin henkilöjäseniltä.

8 §

Maksullisista tapahtumista voidaan periä korkeampi maksu, enintään kaksinkertaisena, niiltä jotka ovat edeltävän kahden vuoden aikana laiminlyöneet maksujaan seuralle. Korkeampi maksu ei kata laiminlyöntejä. Osa tapahtumista voidaan vastaavasti rajata vain jäsenmaksunsa maksaneille.

9 §

Hallitus voi myöntää jäseniltä perittävistä maksuista alennusta sosiaalisin perustein ja seuraa hyödyttäneen toiminnan ansiosta. Lisäksi hallitus voi myöntää kausimaksuista alennusta vähäisen toimintaan osallistumisen perusteella sekä uusille jäsenille enintään kahden vuoden ajalta jäseneksi liittymisestä. Alennusperusteita sovelletaan yhtenäisesti koko jäsenryhmään.

10 §

Hallitus voi erottaa jäsenmaksunsa laiminlyöneet jäsenet. Erottamisperuste voi vaihdella jäsenryhmittäin, mutta alle kuuden kuukauden laiminlyönnistä ei voi erottaa.

IV Seuran kokous

11 §

Seuran kokous kutsutaan koolle vähintään viikkoa aikaisemmin lähettämällä kutsu seuran sähköpostilistalle ja julkaisemalla kokouksesta tiedote seuran nettisivuilla.

12 §

Vuosikokous pidetään aikaisintaan tammikuun ja viimeistään maaliskuun 15. päivänä.

13 §

Vuosikokouksessa valitaan hallitus ja toiminnantarkastajat, vahvistetaan toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään, myönnetäänkö vastuuvapaus niille, jotka ovat hoitaneet yhdistyksen hallintoa edellisenä vuonna. Lisäksi hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio.

14 §

Tilikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajaksi valitaan yksi tai kaksi seuran hallinnosta riippumatonta henkilöä ja varalle yksi. Tarkastajien toimikausi on valintakokousten välinen aika.

15 §

Toiminnantarkastajan ja hallituksen jäsenen palkkiosta päätetään tarvittaessa seuran kokouksessa. Päätös voidaan tehdä valinnan yhteydessä ilman erillistä mainintaa kokouskutsussa.

16 §

Puheenjohtaja valitaan seuran kokouksessa joko ennen muita hallituksen jäseniä tai hallitusvaalin jälkeen jo valittujen keskuudesta.

17 §

Kun hallitus ja puheenjohtaja on valittu, voidaan seuran kokouksessa päättää alustavasti myös muista hallituksen jäsenten tehtävistä. Näistä hallitus voi halutessaan päättää myöhemmin uudelleen.

V Hallitus

18 §

Hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kolmetoista jäsentä puheenjohtaja mukaanluettuna. Hallituksen toimikausi on valintakokousten välinen aika.

19 §

Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt tai esteellinen.

20 §

Hallitus on päätösvaltainen kolmijäsenisenä, silloin kun hallitukseen on valittu enintään viisi henkeä. Muulloin hallitus on päätösvaltainen, kun asian käsittelyyn osallistuu yli puolet hallitukseen valituista tai puheenjohtajan tai hänen tehtäviään hoitavan varapuheenjohtajan johdolla tasan puolet.

21 §

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai hallituksen oikeuttama toimihenkilö.

VI Poikkeukselliset asiat

22 §

Hallitus voi erottaa jäsenen tai sulkea hänet enintään puolen vuoden ajaksi toiminnan ulkopuolelle, mikäli jäsen ei täytä jäsenyysehtoja, on toiminut seuran tarkoituksen, tavoitteiden tai päätösten vastaisesti, on käyttäytynyt seuran piirissä häiritsevästi tai sopimattomasti taikka aiheuttanut toiminnallaan haittaa tai vahinkoa seuralle tai muille seuran jäsenille. Jäsen voidaan sulkea kaiken muun toiminnan paitsi seuran kokousten ulkopuolelle, ja päätös astuu voimaan välittömästi.

23 §

Jäsen, joka on hallituksen päätöksellä erotettu tai suljettu toiminnan ulkopuolelle, voi vaatia asian ratkaisemista seuran kokouksessa, ei kuitenkaan silloin kun perusteena on seuralle kuuluvan maksun laiminlyönti tai jäsenkelpoisuuden puuttuminen. Vaatimus on esitettävä kirjallisesti neljän viikon kuluessa siitä, kun hallituksen päätös on julkistettu.

24 §

Jos erottamisesta tai kurinpitotoimesta äänestettäessä menevät annetut äänet tasan, päätökseksi tulee lievempi vaihtoehto.

25 §

Milloin jäsenillä on oikeus saada vaatimansa asia käsiteltäväksi seuran kokouksessa, sen on tultava käsittelyyn viipymättä, viimeistään neljän viikon kuluttua vaatimuksen jättämisestä.

26 §

Kolmen äänioikeutetun läsnäolijan vaatimuksesta lykätään seuran kokouksessa määräenemmistön vaativa ja aiemmin lykkäämätön asia seuraavaan kokoukseen, vähintään kahden viikon päähän.

27 §

Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään seuran tarkoituksen edistämiseen. Purkautumisesta päättävässä kokouksessa tulee määrätä varojen käytöstä.

Tai Chi Chuan ry on perustettu 18.3.1989 ja merkitty yhdistysrekisteriin 13.10.1989.

Y-tunnus

2455291-8